Aplikacja sędziowska

Aplikacja sędziowska stanowi najdłuższą, na dzień dzisiejszy, drogę do zawodu prawniczego. Szkolenie do zawodu sędziego w ramach tejże aplikacji trwa bowiem aż 48 miesięcy. Pierwsze 30 miesięcy aplikacji przeznaczone jest na zajęcia w siedzibie KSSiP oraz różnorodne praktyki, odbywane przez kandydata na sędziego zgodnie z aktualnym programem aplikacji. Po tym okresie, aplikanci przystępują do egzaminu sędziowskiego. Końcowym, trwającym 18 miesięcy, etapem aplikacji sędziowskiej jest staż, odbywany na stanowisku referendarza sądowego.

Egzamin sędziowski jest dwuetapowy i składa się z części:

  • pisemnej – obejmującej 2 zadania, polegające na sporządzeniu: orzeczenia (wraz z uzasadnieniem) w sprawie karnej oraz orzeczenia (również z uzasadnieniem) w sprawie cywilnej
  • ustnej – polegającej na rozwiązaniu kazusów z takich dziedzin prawa, jak: prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, postępowanie cywilne z elementami procedury administracyjnej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, prawo karne, postępowanie karne, prawo karne wykonawcze oraz postępowanie w sprawach nieletnich, oraz z zagadnień konstytucyjnych oraz zagadnień ustrojowych, związanych z sądownictwem i innymi organami ochrony prawnej, funkcjonującymi w RP

Podstawę dla ustalenia wyników końcowych egzaminu sędziowskiego stanowi suma punktów uzyskanych przez osobę zdającą egzamin za część pisemną i część ustną.  Po złożeniu egzaminu sędziowskiego z wynikiem pozytywnym, aplikant sędziowski zostaje skierowany przez Dyrektora KSSiP do odbycia stażu na stanowisku referendarza sądowego. W terminie 14 dni od dnia zakończenia tego stażu, aplikant uzyskuje dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej. Po ukończeniu, organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji sędziowskiej, kandydat do zawodu sędziego może ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.