Aplikacja prokuratorska

Szkolenie aplikantów prokuratorskich jest nieco krótsze od aplikacji sędziowskiej i trwa przez okres 30 miesięcy. Podobnie, jak aplikanci sędziowscy, kandydaci do zawodu prokuratora odbywają w tym czasie praktyki (według programu aplikacji) oraz uczestniczą w zajęciach w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W trzydziestym miesiącu aplikacji, aplikanci przystępują do końcowego egzaminu prokuratorskiego. Egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna egzaminu prokuratorskiego polega na sporządzeniu przez egzaminowanego 3 pism:

  • apelacji od wyroku w sprawie karnej
  • sprzeciwu lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • pozwu, apelacji lub wniosku w sprawie cywilnej

W trakcie części ustnej egzaminu, kandydat na prokuratora staje przed zadaniem rozwiązania kazusów z takich dziedzin prawa i nauk pokrewnych, jak m.in.:

  • prawo karne, postępowanie karne, prawo karne wykonawcze oraz postępowanie w sprawach nieletnich
  • kryminalistyka, psychiatria i psychologia sądowa oraz medycyna sądowa
  • prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, postępowanie cywilne oraz elementy prawa pracy
    i ubezpieczeń społecznych
  • prawo gospodarcze
  • prawo i postępowanie administracyjne

Ostateczne wyniki egzaminu prokuratorskiego ustalane są na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych zdających za część pisemną i część ustną egzaminu.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia egzaminu prokuratorskiego, dyrektor KSSiP sporządza listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Lista  klasyfikacyjna zawiera personalia egzaminowanych aplikantów, wraz z podaniem liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. Kolejność aplikantów na liście wynika z sumy punktów uzyskanych przez nich na egzaminie prokuratorskim.

Lista klasyfikacyjna aplikantów prokuratorskich zostaje przekazana Ministrowi Sprawiedliwości, który następnie przedstawia poszczególnym aplikantom propozycje pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, stosownie do kolejności miejsc zajmowanych na liście. Po przepracowaniu co najmniej roku na stanowisku asesora, kandydat do zawodu prokuratora może ubiegać się o powołanie na to stanowisko (pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych, wynikających z ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w szczególności – wymagań wskazanych w art. 14 tejże ustawy).